ผลการสืบค้นบทความของบุคลากร

    
พบทั้งหมด 55 รายการ
จากการ
สืบค้น คำสำคัญ(การเรียนรู้)
เรียงตาม  
  หน้า 3 จากทั้งหมด 3 หน้า 
 
41. การผลิตวีซีดี สือการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยยาศาสตร์เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  The production of an instructional VCD for the science learning substance topic of "The solar system" for grade-9 students
  ผู้แต่ง วัฒนา พึ่งน้ำ , วัชรินทร์ ศรีรักษา
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551), หน้า 152-159
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
42. การประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
  ผู้แต่ง ทวีชัย บุญเติม
  ปีพิมพ์ 2547
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2547-ก.พ. 2548), หน้า 25-32
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
43. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ผ่านระบบ eClassNet
  The Authentic Assessment in Flexible Learning Through eClassNet System
  ผู้แต่ง สันติ วิจักขณาลัญฉ์
  ปีพิมพ์ 2549
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1, หน้า 71-79
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
44. การประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
  An evaluation of educational reform in Khon Kaen Province
  ผู้แต่ง เพ็ญณี แนรอท , ทัศนีย์ บุญเติม , สุภาสินี สุภธีระ , จุมพล ราชวิจิตร , ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข , อริยพร คุโรดะ
  ปีพิมพ์ 2546
  วารสาร วารสารวิจัย มข., ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2546), หน้า 74-82
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
45. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  ผู้แต่ง สันติ วิจักขณาลัญฉ์
  ปีพิมพ์ 2546
  วารสาร วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. , ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, หน้า 87-93
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
46. การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  The application of self-efficacy and participatory learning to exercise for health of the first year students Sirindhorn College of Public Health in the Northeast
  ผู้แต่ง บุญร่วม แก้วบุญเรือง , สำเริง จันทรสุวรรณ , จุฬาภรณ์ โสตะ
  ปีพิมพ์ 2548
  วารสาร วารสารทันตาภิบาล , ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2548), หน้า 40-51
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
47. การดู : แก่นของการเรียนรู้
  ผู้แต่ง บัญชา เกียรติจรุงพันธ์
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551), หน้า 1-1
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
48. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) โดยใช้โครงงาน
  The organization of learning activities in foreign language substance (english) of the fourth level students (grade 10) using project work
  ผู้แต่ง อนงค์ เชื้อสีดา , เพ็ญณี แนรอท , ศรินทิพย์ รักษาสัตย์
  ปีพิมพ์ 2549
  วารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2549), หน้า 184-192
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
49. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยการบูรณาการแบบสอดแทรก (INFUSION) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
  ผู้แต่ง พนิดา คำปัน , ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551), หน้า 38-38
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
50. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  Thematic approach กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ผู้แต่ง อรุณศรี อึ้งประเสริฐ
  ปีพิมพ์ 2547
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ก.ย.-พ.ย. 2547), หน้า 35-42
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
51. การจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
  ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.?2551), หน้า 26-30
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
52. การจัดการ เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิด
  ผู้แต่ง ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2551), หน้า 27-27
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
53. การคิดเชิงเหตุผลของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการคิดของทรัพยากรมนุษย์
  ผู้แต่ง สุมาลี ชัยเจริญ , อิศรา ก้านจักร , สุชาติ วัฒนชัย
  ปีพิมพ์ 2550
  วารสาร วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2550), หน้า 37-37
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
54. 3 ปี โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน : กิจกรรมนักศึกษาเสริมคุณค่าชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มภาคอีสาน 4
  ผู้แต่ง ธีระ ฤทธิรอด , สมนึก ปิ่นทอง , ณัฐวสา ดลประสิทธิ์ , พัชรรุจี ตระกูลวาง , วงศ์วีระ วรรณพงศ์ , ลิขิต อมาตยคง , อนันต์ หิรัญสาลี
  ปีพิมพ์ 2548
  วารสาร วารสารวิทยาเขตหนองคาย, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2548), หน้า 78-80
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
55. สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  The state and problems to curriculum implementing health and physical education learning substance in the basic education curriculum B.E. 2544 in the schools for hearing impaired students in Northeastern Region
  ผู้แต่ง เกษแก้ว บุญบาล , ดำรัส ดาราศักดิ์
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 2 ฉบับที่ ฉบับพิเศษ (ฉบับพิเศษ (2551) ), หน้า 9-17
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
  หน้า 3 จากทั้งหมด 3 หน้า