ผลการสืบค้นบทความของบุคลากร

    
พบทั้งหมด 3 รายการ
จากการ
สืบค้น ชื่อผู้แต่ง(ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์)
เรียงตาม  
  หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 
 
1. การวัดคุณภาพบริการร้านอาหาร fast food ใน 5 ด้านหลักของ SERVQUAL : ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลักษณ์ทางกายภาพ
  Measuring service quaity in fast food restaurants for five dimensions of SERVQUAL : relialility, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles
  ผู้แต่ง ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
  ปีพิมพ์ 2551
  วารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2551), หน้า 37-49
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
2. การส่งมอบคุณภาพบริการร้านกาแฟตราสินค้าต่างประเทศระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า
  Service quality delivery of international brand's coffee shop between customer's expectations and perceptions
  ผู้แต่ง ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
  ปีพิมพ์ 2549
  วารสาร วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2549), หน้า 60-73
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
3. รินหัวใจ "ใส่" คุณภาพบริการ
  ผู้แต่ง ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
  ปีพิมพ์ 2550
  วารสาร วารสารนักบริหาร , ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2550), หน้า 49-51
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
  หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า