ผลการสืบค้นบทความของบุคลากร

    
พบทั้งหมด 2 รายการ
จากการ
สืบค้น ชื่อผู้แต่ง(วรกิต วัดเข้าหลาม)
เรียงตาม  
  หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 
 
1. ผลของการใช้มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องจักรวาลและอวกาศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  The effect of multimedia development based on constructivism in the area of life experiences on the topic of "Universe and space" for sixth-grade learners
  ผู้แต่ง สัณห์สุดา พลธรรม , วรกิต วัดเข้าหลาม , สุมาลี ชัยเจริญ
  ปีพิมพ์ 2547
  วารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 4 ฉบับที่ พิเศษ (ฉบับพิเศษ (2547)), หน้า 145-155
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
2. ผลของการใช้มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องจักรวาลและอวกาศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  The effect of multimedia development based on constructivism in the area of life experiences on the topic of "Universe and space" for sixth-grade learners
  ผู้แต่ง สัณห์สุดา พลธรรม , วรกิต วัดเข้าหลาม , สุมาลี ชัยเจริญ
  ปีพิมพ์ 2547
  วารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 4 ฉบับที่ พิเศษ (ฉบับพิเศษ (2547)), หน้า 145-155
 
จำนวนบทความที่มาอ้างอิง   -
 
  หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า